Doktoratura

SARKOMAT NE MOSHEN FEMINORE - Donjeta Bali 4892
EFIKASITETI I PERDORIMIT TE LLAKUT TE FLUAORIT NE PARANDALIMIN E KARJESIT DENTAR NE DENTICIONIN PERMANENT - Dorjan Hysi 4242
ALTERNATIVAT KIRURGJIKALE NE CANCERIN COLORECTAL - Endrit Shehi 5533
TRAJTIMI I FISURËS ANALE ME TEKNIKËN E SFINKTEROTOMISË LATERALE TË MAJTË - FAKTORET E NDERLIKIMIT TE KALKULOZES SE KOLECISTES DHE TRAJTIMI KIRURGJIK I TYRE - Enton Bollano 14766
KALKULOZA E KOLECISTES - FAKTORET E NDERLIKIMIT TE KALKULOZES SE KOLECISTES DHE TRAJTIMI KIRURGJIK I TYRE - Gafur Memeti 6795
STUDIMI SONOGRAFIK I ARTERIEVE KAROTIDE EKSTRAKRANIALE NË PARANDALIMIN, MENAXHIMIN DHE DIAGNOZËN E SËMUNDJES CEREBROVASKULARE ISHEMIKE ATEROTROMBOTIKE - Z.Genc Struga 4973
MENAXHIMI BASHKËKOHOR I KISTAVE ODONTOGJENE INFLAMATORE - Dr.Hasim Havziu 4311
VENTILACIONI JOINVAZIV DHE INVAZIV NЁ INSUFICIENCЁN RESPIRATORE AKUTE - Ilirjana Bakalli(Klironomi) 8266
BIOMARKUESIT E INDIT DHJAMOR DHE LIDHJA E TYRE ME SËMUNDJEN ISHEMIKE TË ZEMRËS NË POPULLATËN SHQIPTARE - ZJ. IRIS MONE 5161
VLERESIMI I EKUILIBRIT ACIDO-BAZIK TE LLOGARITUR NE TERAPINE INTENSIVE NE FEMIJE, VLERA E TIJ NE PARASHIKIMIN E PROGNOZES - MELPOMENI BIZHGA 6889
DEPISTIMI I ANOMALIVE TË REFRAKSIONIT NË FËMIJËT E GRUP-MOSHËS 3-9 VJEÇ NË PRISHTINË - Mire Hoxha(Shoshi) 4955
VËZHGIME EPIDEMIOLOGJIKE DHE KONSIDERATA TERAPEUTIKE RRETH LIMFOMËS JO-HODGKIN TEK FËMIJËT - MIRELA XHAFA(BIZHYTI) 4297
Heqja e kataraktit me metodën ekstrakapsulare dhe të fakoemulsifikimit dhe implantimi i lentes intraokulare në dhomën e pasme. Vlerësimi dhe krahasimi i ndërlikimeve të hershme dhe të vonshme në një kampion të popullatës shqiptare - Z.Muhamed Troplini 5166
NEFROPATIA NGA REFLUKSI - ORNELA XHANGO 6619
EFEKTSHMËRIA E DISA FORMAVE FARMACEUTIKE ORALE TË LËNGËTA ME VEPRIM MUKOLITIK - ZNJ. REZARTA SHKRELI 4402
BIODIVERSITETI I SHTAMEVE TË KOMPLEKSIT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TË IZOLUAR NË SHQIPËRI GJATË VITEVE 2006 - 2007 - Silva TAFAJ 4562
INCIDENCA,DIAGNOMJEKIMI I GURËVE KORALIFORM - Xhevdet Çuni 4564
KOMPLIKACIONET PULMONARE MBAS LARINGEKTOMISË - Igli Zhilla 5500
Studimi i ngarkeses bakteriale si dhe vleresimi i cilesise dhe sigurise se ujit te ambalazhuar te konsumuar ne qytetin e Tiranes gjate periudhes 2002-2008 - Zj. TONE IMERAJ 5574
ALTERNATIVAT E TRAJTIMIT KIRURGJIKAL TË KANCERIT TË STOMAKUT - Z. MYZAFER KAÇI 6943
SPEKTRI I INSUFICENCËS RENALE AKUTE NË TERAPINË INTENSIVE. ETIOLOGJIA, PROGNOZA. APLIKIMI I KRITEREVE RIFLE - Z. Albana Gjyzari 8927
KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME MBI CIPAT E TRURIT, HISTOFIZIOLOGJINË DHE MEKANIZMAT E PRODHIMIT TË LCS, SI DHE ANATOMINË MIKROSKOPIKE DHE SUBMIKROSKOPIKE TË BARRIERËS HEMATOENCEFALIKE - Zj. Majlinda Kokici 9407
KRAHASIMI I METODAVE ME NJË DHE DY AKTE NË TRAJTIMIN E HIPOSPADIVE – PËRVOJA PESËMBËDHJETËVJEÇARE E KLINIKËS SË KIRURGJISË TË FËMIJËVE NË TIRANË - Z. Kastriot Haxhirexha 5245
DIAGNOZA DHE TRAJTIMI I GRAVIDANCËS EKSTRAUTERINE - Z. Fatmir Kopani 7906
GASTRO-HEPATOLOGY - Znj. Edite SADIKU 6518
EMBOLIA YNDYRORE SI NDËRLIKIM NË FRAKTURAT E ANËSIVE - Dr. Mustafa Bajraktari 6382
VLERËSIMI I CILËSISË NË KUJDESIN PARËSOR SHËNDETËSOR NË RAJONIN E GJILANIT, KOSOVË - Z. Zejdush Tahiri 8518
HISTEROSKOPIA - Z.Arben Haxhihyseni 5838
Epidemiologjia, Vecoritë Klinike, Biologjike,Virologjike dhe Rezultatet e Mjekimit të Hepatitit Delta- Edite Sadiku 25549
NDIKIMI I USHQIMIT ENTERAL NË PARAQITJËN E PNEUMONIVE TEK PACIENTËT NË VENTILIM MEKANIK - DR. QAMILE MORINA 6290
EPIDEMIOLOGJIA E SËMUNDJES KRONIKE TË VESHKAVE NË RRETHIN E VLORËS - Z. FEJZI ALUSHI 6230
RREGULLORE “PËR ORGANIZIMIN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË DOKTORATAVE” 7260
Lista e programeve te doktoraturave 11998

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit