Organizimi i vitit akademik

Organizimi i vitit akademik

Studimet në FM zhvillohen me bazë vitin akademik. Ministri i Arsimit dhe Shkencës shpall datën e fillimit të vitit akademik.

Viti akademik organizohet në dy semestra. Çdo semestër ka 15 javë. Çdo javë ka 20-25 orë mësimi leksione, seminare e laboratorë.

Struktura e Studimeve
Struktura e studimeve për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve përfshin:
  • Module të formimit të përgjithshëm
  • Module të formimit specifik
  • Disiplina të formimit të përgjithshëm
  • Disiplina të formimit karakterizues të programit
  • Disiplina formuese të ngjashme ose/dhe integruese me disiplinat karakterizuese
  • Disiplina formuese të zgjedhura
  • Veprimtari formuese për njohje të gjuhës së huaj, aftësime informatike dhe praktika apo stazhe
  • Veprimtari formuese në lidhje me tezën e diplomës
FM përcakton sipas udhëzimeve të MASh dhe specifikave të veta, veprimtaritë formuese që karakterizojnë një program studimi.

Disiplinat e formimit
Disiplinat e formimit specifik ndahen në:
  • Disiplina të detyrueshme
  • Disiplina me zgjedhje
Disiplinat e detyrueshme përfshijnë veprimtari shkencore të fushës përkatëse të diplomimit, të cilat janë të përcaktuara në kurrikulat mësimore.
Disiplinat me zgjedhje përfshijnë veprimtari shkencore të fushës përkatëse të diplomimit, të cilat janë të orientuara drejt një specializimi
më të ngushtë.
Në përshtatje me kurrikulën e çdo departamenti, përcaktohen një numër i caktuar lëndësh me zgjedhje.

Vëllimi i studimeve
Vëllimi i studimeve përcaktohet në varësi të kurrikulave të FM, të cilat hartohen nga departamentet, miratohen nga këshilli i fakultetit dhe në përfundim marrin miratimin e Senatit Akademik.

Në fillim të çdo viti akademik, mbështetur në kurrikula, departamentet hartojnë planin mësimor të vitit, i cili miratohet nga këshilli i FM dhe nga Rektori. Për çdo disiplinë hartohen programet mësimore.
Për çdo program studimi të ciklit të parë nuk mund të parashikohen në  total më shumë se 22 provime apo forma të tjera të vlerësimit përfundimtar të dijeve, të fituara në një disiplinë apo veprimtari tjetër formuese, duke realizuar provime të integruara për më shumë se një disiplinë apo module të koordinuara.

Për çdo program studimi të ciklit të dytë nuk mund të parashikohen në total më shumë se 14 provime apo forma të tjera të vlerësimit përfundimtar të dijeve, të fituara në një disiplinë apo veprimtari tjetër formuese.
Për programet e integruara të ciklit të dytë nuk mund të parashikohen në total më shumë se 35 provime apo forma të tjera të vlerësimit përfundimtar të dijeve, të fituara në një disiplinë apo veprimtari tjetër formuese.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit