Doktoratura

VLERËSIMI I PROGRESIT PËR ELEMINIMIN E DEFIÇENCËS JODIKE NË SHQIPËRI, PAS FUTJES SË KRIPËS SË JODIZUAR - Zj. Jolanda HYSKA

PERMBLEDHJE
Qëllimi: Vlerësimi i progresit për eleminimin e defiçencës jodike në Shqipëri pas futjes së kripës së jodizuar.

Metodologjia: Ky studim është i tipit transversal, i kryer në një kampion përfaqësues të popullatës. Metoda e kampionimit  të përdorur  është ajo e rekomanduar nga WHO dhe ICCIDD e kampionimit të stratifikuar në klastera, në përputhje me permasën e popullatës (probability proportionate to size”). Në studim janë përfshirë 840 fëmijë të moshës 6-12 vjec që jetojnë në 4 zona të ndryshme gjeografike dhe 365 gra shtatzëna të  po atyre zonave ku u përzgjodhën fëmijët. Indikatorët e përdorur ishin: nivelet e jodit në urinë, ekzaminimi i gjëndrës tiroide me palpim dhe ekografi dhe nivelet e jodit në kripën që përdoret në familje.

Rezultatet: Mediana e përqëndrimit të jodit në kripë në nivel familjeje rezultoi 21, 2 mg/kg. Shkalla e jodizimit të kripës ishte si vijon: 60, 3 % e mostrave ishin të jodizuara në mënyrën e duhur (?15 ppm) dhe në 39, 7 % të tyre jodizimi u gjet nën nivelet e rekomanduara (<15 ppm). Prevalenca e gushës tek fëmijët rezultoi: me palpim 53, 5 % dhe me ultrasonografi 21.1 %. Mediana e jodit në urinë ishte 86, 2 µg/L, me luhatje të dukshme midis zonave të ndryshme (3.52 – 1079 µg/L). Niveli i jodit në urinën e femijeve u gjet si vijon: në 55, 6 % të fëmijëve nën 100µg/L dhe në 26.7 % të tyre me i ulët se 50 µg/L. Ndërsa mediana e jodit urinar tek gratë shtatzëna rezultoi 95.3 ?g/L.

Përfundime: Shqipëria, edhe pas futjes së përdorimit të kripës së jodizuar, rezulton të jetë një vend me defiçencë jodike, e cila është më e shprehur në zonat e brendshme malore. Prandaj vëmendja duhet të përqëndrohet në rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës mbi përfitimet në shëndet nga përdorimi i kripës së jodizuar si dhe në përmirësimin e cilësisë së kësaj kripe që i ofrohet konsumatorit.

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
VLERËSIMI  I PROGRESIT PËR ELEMINIMIN E DEFIÇENCËS JODIKE NË SHQIPËRI, PAS FUTJES SË KRIPËS SË JODIZUAR - Zj. Jolanda HYSKA

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit