Doktoratura

DEPISTIMI I ANOMALIVE TË REFRAKSIONIT NË FËMIJËT E GRUP-MOSHËS 3-9 VJEÇ NË PRISHTINË - Mire Hoxha(Shoshi)

QËLLIMI I STUDIMIT    
Depistimi i patologjive të syrit në fëmijët e moshave parashkollore dhe shkollore (3 –9 vjeç) në qytetin e Prishtinës pati si qëllim:

  • Identifikimin e patologjive më të shpeshta të syrit në këto mosha fëmijnore.
  • Përcaktimin e prevalencës së përgjithshme të patologjive të syve dhe prevalencës së anomalive refaktare në veçanti.
  • Përcaktimin e prevalencës patologji-specifike në raport me grup moshat e marra në studim.
  • Përcaktimin e raportit të patologjive të veçanta kundrejtë njëra-tjetrës.
  • Mjekimin e këtyre patologjive dhe vlerësimin e rezultateve të afërta dhe të largëta pas trajtimit sipas metodës së përcaktuar nga ana e jonë.
  • Krahasimin e prevalencës së gjetur me prevalencën në botë.
  • Ndikimin e faktorëve social-ekonomikë në prevalëncën e ambliopisë dhe strabizmit.
  • Ndikimi i hereditetit në patologjitë okulare

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
DEPISTIMI I ANOMALIVE  TË REFRAKSIONIT NË FËMIJËT E GRUP-MOSHËS 3-9 VJEÇ NË PRISHTINË - Mire Hoxha(Shoshi)

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit