Display # 
Përcillet për njohje dhe zbatim Vendimi Qarkullues Nr. 133, date 26.12.2023, "Per disa shtesa dhe ndryshime ne regulloren e studimeve te Specializimeve afatgjata..." i Senatit Akademik te UMT-së 764
Publikohet komisioni i shkollës së doktoraturës “Obstetrikë- Gjinekologji” 610
Publikohet shkresa mbi Komisionin e Shkolles "Doktorate ne Fushen e Kirurgise së Pergjithshme" me nënfusha "Kirurgji e Pergjithshme me nenspecialitete" "Otorinolaringologji" 1072
Data e provimeve te diplomes per sezonin e vjeshtes 638
PERCILLET PER NJOHJE DHE ZBATIM VENDIMI I SENATIT AKADEMIK TE UMT-se NR.119,DATE 17.11.2023 PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER PERDORIMIN E POSTES ELEKTRONIKE NE UNIVERSITETIN E MJEKESISE, TIRANE 825
VENDIMI I KIZ PER MIRATIMIN E ANETAREVE PER KOMISIONIN E PERHERSHEM NE FAKULTETIN E MJEKESISE TE UNIVERSITETIT TE MJEKESISE, TIRANE 458
PERCILLET PER NJOHJE DHE ZBATIM REGULLORJA "PER ORGANIZIMIN E PROGRAMEVE TE STUDIMIT TE DOKTORATURAVE" E NDRYSHUAR 863
Rikujtesë- afati i fundit i aplikimit për Doktoraturë në Fakultetin e Mjekësisë 683
Publikohet Vendimi nr.114 datë 7.11.2023 “Për caktimin e ditës së hënë, datë 27.11.2023, ditë pushimi për procesin akademik/ mësimor dhe administrativ në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë 361
Publikohet përgjigje e shkresës nr.3099/3, datë 15.11.2023 "Mbi metodologjinë e vlerësimit të kandidatëve nga komisionet ad-hoc të doktoraturës” 678

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit