Doktoratura

DR.Amarildo Belshi

Trajtimi kirurgjikal i neoplazive palpebrale, incidenca, prevalenca, faktorët që ndikojnë në recidivë

 

 1.1.Anatomia Kirurgjikale e Palpebrave

 

Palpebrat kanë si funksion kryesor mbrojtjen e planit anterior të globit të syrit nga dëmtimet e ndryshme lokale. Sikurse ata kanë funksion edhe të ndihmojnë në rregullimin e dritës që arrin syrin, ku së bashku me lubrifikimin nga filmi lakrimal që shpërndahet si mbrojtëse në korne përgjatë hapjes dhe mbylljes së shpejtë të tyre, dhe të lotit në vetvete me anë të veprimit pompues në qesen konjuktivale dhe lakrimale, përbën një mbrojtje komplekse në vetvete. Strukturat që duhet të konsiderohen në përshkrimin e anatomisë së palpebrave janë: lëkura, indet subkutane, muskuli orbikularis okluli, indet submuskulare areolare, shtresa fibroze që konsiston në septum orbital, retraktorët/tërheqësit e kapakut/palbebrës, kapakët e poshtëm dhe të sipërm, shtresa dhjamore retroseptale, dhe konjuktiva [94]. Anatomia kirurgjikale palpebrale është e ilustruar përkatësisht në figurat 1, 2, 3, 4, 5.

 

(A) M. Frontalis, (B) M. Korugator superciliaris, (C) M. Procerus, (D) M. Orbital orbikularis, (E) M. Preseptal orbikularis, (F) M. Pretarsal orbikularis.

Përqasja më e mirë ndaj anatomisë së kapakut/palpebrës së syrit si fillim është duke parë prerjen sagitale të palpebrës. Numri ekzakt shtresave të indeve në raport me shumë shtresa varet nga niveli i ekzaminimit të kapakut. Septumi orbital prezanton kufijtë anatomik ndërmjet indeve të kapakut dhe indeve orbitale, por gjithësesi një vlerësim i funksionit të palpebrës dhe përgatitjes së saj për intervent kirurgjikal kërkon njohuri të mirëfillta të këtyre strukturave postseptale. Palpebrat e poshtme dhe të sipërme mund të konsiderohen struktura analoge, kryesisht me ndryshime në planin e retraktorëve të kapakut. [1].

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit