Open Calls/ Thirrja Bilaterale Kërkimore, Tekniko- Shkencore, mes Shqipërisë dhe Austrisë. Nentor 2020

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, me Agjencinë Kombëtare  për  Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI),  në bashkëpunim me Ministrinë Federale të Shkencës, Kërkimit dhe Ekonomisë së Austrisë, në kuadër të Marrëveshjes për Bashkëpunim Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë, hapën Thirrjen për projekt-propozime të përbashkëta kërkimore shkencore për periudhën 2021- 2023.

 
Kërkues nga të gjitha fushat e kërkimit dhe në të gjitha fazat e karrierës, të asociuar me një institucion kërkimor janë të ftuar të paraqesin projekt-propozimet e përbashkëta.
 
Koordinatorët e grupeve të kërkimit të secilit vend janë të lutur  të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm për aplikim, pranë institucioneve respektive. Për kërkuesit nga Shqipëria, insitucion përgjegjës do të jetë Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Për kërkuesit nga Austria institucion përgjegjës do të jetë OeAD Austria.
 
Të gjithë të interesuarit, janë të lutur të aplikojnë duke mbushur kërkesat dhe formularët e aplikimit, në dokumentacionin bashkëlidhur kësaj thirrje:
 
·         3 kopje të projekt-propozimit formati bashkëngjitur në secilën gjuhë, shqipe dhe angleze;
·         3 kopje të CV të grupeve të kërkimit të të dyja vendeve ;
·         1 shkresë përcjellëse nga titullari i institucionit.
 
Dokumentat do të dorëzohen në versionin hard- copy, pranë Agjencisë Kombëtare  për  Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI), me Adresë: Rr: “Naim Frashëri” Nr.37, Tiranë, Shqiperi, 1000, brenda afatit të parashikuar për këtë thirrje, 22 Janar 2021, ora 12:00
 
Projekt- propozimet do të shqyrtohen dhe me tej vlerësohen, sipas sistemeve të miratuara të vlerësimit në secilin shtet, ndërsa fituesi do të shpallet pas krahasimit të vlerësimeve në të dy shtetet.
 
Projekt- propozimet fituese, do të financohen për një afat kohor prej 2- vitesh, me grante të ndara për secilin vitit, të cilat do të jepen sipas kërkesës dhe në përputhje me tabelen financiare bashkelidhur në projekt- propozim.
 
Shuma e grantit për secilin vit, nuk do të jetë më lartë se 4000 EUR, te cilat do të konvertohen në ALL në momentin e financimit.
 
Për pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni  Znj. Herla Jorgji ose Znj. Alba Domi
 
 
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ose  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 
 
 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit