Aplikime Master, viti akademik 2023-2024

Njoftohen aplikantët e interesuar që në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, që kanë filluar aplikimet për regjistrime në Ciklin e Dytë të studimeve "Master i Shkencave" dhe "Master Profesional" në Shëndet Publik për vitin akademik 2023-2024.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

a)Diplomen dhe listen e notave/suplementin e diplomes ose kopje te saj te njehsuar me origjinalin te ciklit të pare te studimeve te perfunduar ne Republikën e Shqipërise. Diplome te ciklit te pare te studimeve te perfunduar jashte vendit, te shoqëruar me kopje te diplomes te njehsuar me originalin, ose ne mungese te saj, te nje dokumenti tjetër zyrtar mbi bazen e te cilit eshte kryer njohja dhe njehsimi ne Republiken e Shqipërise te leshuar ne vendin ku ka kryer studimet qe i lejon regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve te ciklit te dyte.Kandidatët qe nuk e kane perfunduar procesin e njohjes dhe njehsimit te diplomes paraqesin vertetimin qe kane aplikuar prane QSHA per njohje dhe njehsim;

b)formularin e aplikimit sipas formatit te shtojces nr. 2, pjese perberese dhe bashkelidhur udhëzimit;

c)deklaraten sipas shtojces nr. 1. pjese perberëse dhe bashkelidhur udhëzimit;

d)kopjen e dokumentit te identifikimit;

e)dy fotografi personale;

f)deshmine e njohjes se gjuhës shqipe, leshuar nga strukturat pergjegjëse vetëm për shtetasin e huaj i cili registrohet ne nje program studimi që zhvillohet ne gjuhën shqipe. Kandidati që ka kombësi shqiptare dhe njohuri te gjuhës shqipe mund te paraqese cdo dokument nga vendi i origines që provon njohen e kësaj gjuhe. Nga ky detyrim perjashtohen shtetasit e huaj qe kane perfunduar arsimin e mesëm te larte ose program studimi ne gjuhen shqipe ne institucione te arsimit te lartë ne Republikën e Shqipërise.

g)  Kandidatët e kategorive te veçanta. Perveç dokumenteve te kerkuara me sipër dorëzojnë: 

•Kandidati me statusin e personit me aftesi të kufizuar duhet te dorezoje dhe kopien e njehsuar me originalin te librezes se te verbrit te leshuar nga Sherbimi Social Shteteror ose kopje te noterizuar te vendimit te KMCAP-së;

•Kandidati me statusin e jetimit duhet te dorezoje dhe kopjen e njehsuar me originalin te dokumentit qe certifikon statusin e jetimit te leshuar nga Shërbimi Social Shtetëror.

 

 

PROGRAMET MASTER 

Udhëzimi të MAS nr. 12, datë 30.06.2023, kreu VII, pika 10 : https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2023/06/udhezimi-nr.12-2023.pdf

Udhëzimi nr. 52, dt. 03.12.2015 “Per percaktimin e niveleve te gjuhëve te huaja..." të MAS, i ndryshuar : https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/Udhezimi-nr.-52-dhe-ndryshimet-e-tij.pdf

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit