Lista e aktiviteteve

23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa bazë e shërbimeve në kujdes parësor

Tema: “ Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa bazë e shërbimeve në kujdes parësor “
Data: 23-24.10.2010
Përshkrimi:
Qëllimi:  Aftësimi i mëtejshëm i mjekëve të përgjithshëm e mjekëve të familjes në përmbushjen me cilësi të shërbimeve të paketës bazë të kujdesit parësor duke ndihmuar përmirësimin e mëtejshëm të aftësive komunikuese të mjekëve të përgjithshëm e mjekëve të familjes si një aftësi bazë për sigurimin e një kujdesi shëndetësor cilësor.
Objektivat:
  1. Njohja e paketës së shërbimeve bazë në kujdes parësor, elementet/kategoritë e saj dhe aftësitë e nevojshme për përmbushjen e tyre.
  2. Njohuri dhe aftësi të përditësuara mbi disa prej cështjeve të cdo kategorie të paketës bazë të shërbimeve të kujdesit parësor.
  3. Ofrimi i një vizite mjekësore që është e qendërzuar në pacientin dhe që konsideron aspektet fizike, psikologjike, sociale e shpirtërore të personit.  
  4. Komunikimi me profesionalizëm me kolegët dhe bashkëpunëtorët e tjerë në kujdes shëndetësor.
  5. Motivimi  dhe aftësimi për të ndarë me kolegët e tjerë në qendrat shëndetësore cfarë u mësua në trajnim.
Ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë (Njësia e Edukim në Vazhdim dhe Departamenti Mjek Familje) në bashkëpunim me Ministria e Shëndetësisë, Fondacion Shëndetësor ABC dhe PRIME  dhe mbështetjen e projektit “Sistemi për Zhvillim Profesional” i Agjencisë Zviceriane për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Vendi: Shkolla e Kuqe, Tiranë
Akreditimi: Akreditim i miratuar nga QKEV (10 kredite)
Pjesëmarrës: Mjekë të përgjithshëm dhe mjekë familje

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit