Lista e aktiviteteve

25-26.05.2010, Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim

Tema:  “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim”
Data:  25-26.05.2010
Përshkrimi:
Qëllimi: Ngritja dhe forcimi i aftësive teknike të personelit të njësive të edukimit në vazhdim (EV) për të ofruar aktivitete të EV për personelin shëndetësor të institucioneve të tyre.
Objektivat:
  1. Rritja e njohurive të personelit të njësive EV për procesin e hartimit dhe planifikimit te një aktiviteti për EV
  2. Aftësimi i personelit të njësive të EV për të kryer vlerësimin e nevojave  EV të personelit shëndetësor të institucioneve të tyre, hartimin e objektivave trajnuese dhe zgjedhjen e përdorimin e e metodave mësimdhënëse dhe vlerësuese të përshtatshme për programe të EV.
Ofruesi: Njësia e EV, Fakulteti i Mjekësisë me mbështetjen e projektit “Sistemi për Zhvillim Profesional” i Agjencisë Zviceriane për  Bashkëpunim dhe Zhvillim
Vendi: Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik  ‘Koço Gliozheni”
Akreditimi: Akreditim i miratuar nga QKEV (8 kredite)
Pjesëmarrës: Personel i institucioneve shëndetësore e arsimore ku janë ngritur njësitë e EV
Kontakti: Njësia e EV, Fakulteti i Mjekësisë

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit