Ligje dhe Rregullore

Ligje dhe Rregullore

RREGULLORE E FAKULTETIT TE MJEKESISE
KODI I ETIKES

LIGJI Nr. 80/2015 PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

KODI I PUNES

Rregullore e Specializimeve
STATUTI UMT
Rregullore për organizimin e zgjedhjeve të para për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”