Vendime KZF date 08.07.2020

Vendim nr.7 date 08.07.2020 per miratimin e kandidateve per drejtues te njesive kryesore prane FM, UMT

Vendim nr. 8 date 08.07.2020 per miratimin e kandidateve per drejtues te njesive baze prane FM, UMT

Vendim nr. 9 date 08.07.2020 per mosmiratimin e kandidateve per drejtues te njesive baze prane FM, UMT