NJOFTOHEN TË GJITHË KANDIDATËT FITUES PËR SPECIALIZIMET AFATGJATA PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 SE REGJISTRIMET DO TË KRYHEN PRANË ZYRES SË INFORMACIONIT TË FAKULTETIT TË MJEKËSISË NË DATAT 03.07.2020 – 10.07.2020, ora 9:00 – 14:00.

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË  KANDIDATËT FITUES PËR SPECIALIZIMET AFATGJATA PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 SE REGJISTRIMET DO TË KRYHEN PRANË ZYRES SË INFORMACIONIT TË FAKULTETIT  TË MJEKËSISË NË DATAT 03.07.2020 – 10.07.2020,  ora 9:00 – 14:00.

 Dokumentacioni  që do të paraqesin fituesit e specializimit  në momentin e rregjistrimit  janë: 

1.Fotokopje të ID ose passaporte

2.Çertifikate të statusit civil

3. Fotokopje e noterizuar e diplomes së shkolles së mesme

4.Kontrata e lidhur me Ministrinë përkatese( kuotat e mbuluara)

5.Një fotografi me përmasat 2.x2.5cm

6.Mandat pagesa e tarifës së shkollimit

 

Shënim: Në bazë të nenit  45 të regullores së specializimit afatgjate në mjekësi,  kandidatët me kontratë duhet të dorëzojnë kontratën e nënshkruar me Ministritë brënda 2 javëve.

 

DEKANATI