NJOFTOHEN TË GJITHË KANDIDATËT FITUES PËR SPECIALIZIMET AFATGJATA PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 SE REGJISTRIMET DO TË KRYHEN PRANË ZYRES SË INFORMACIONIT TË FAKULTETIT TË MJEKËSISË NË DATAT 03.07.2020 – 10.07.2020, ora 9:00 – 14:00.

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË  KANDIDATËT FITUES PËR SPECIALIZIMET AFATGJATA PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 SE REGJISTRIMET DO TË KRYHEN PRANË ZYRES SË INFORMACIONIT TË FAKULTETIT  TË MJEKËSISË NË DATAT 03.07.2020 – 10.07.2020,  ora 9:00 – 14:00.

 Dokumentacioni  që do të paraqesin fituesit e specializimit  në momentin e rregjistrimit  janë: 

1.Fotokopje të ID ose passaporte

2.Çertifikate të statusit civil

3. Fotokopje e noterizuar e diplomes së shkolles së mesme

4.Kontrata e lidhur me Ministrinë përkatese( kuotat e mbuluara)

5.Një fotografi me përmasat 2.x2.5cm

6.Mandat pagesa e tarifës së shkollimit

 

Shënim: Në bazë të nenit  45 të regullores së specializimit afatgjate në mjekësi,  kandidatët me kontratë duhet të dorëzojnë kontratën e nënshkruar me Ministritë brënda 2 javëve.

 

DEKANATI

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit