Urdhera dhe Udhezime 2017

Menyra e perllogaritjes se nevojave pedagogjike dhe ngarkeses mesimore ne Fakultetin e Mjekesise.

Urdher i Dekanit Nr.16 date 13.09.2017

Proçedurat e punësimit të personelit akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2017-2018   Publikuar 22/09/2017

Urdhër Nr.418 datë 20.09.2017 për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2017-2018 në institucionet e arsimit të lartë 

Vendim Nr.15 datë 25.09.2017 për ngritjen e njësisë e projekteve dhe marrdhënieve ndërkombëtare në Fakultetin e Mjekësisë.   

RIMIRATIMI I BUXHETIT TE UMT PER VITIN 2017    Publikuar 28/09/2017  

Vendim Nr.16 Date 28.09.2017 per pranimet ne ciklin e dyte te studimeve "MASTER PROFESIONAL" dhe "MASTER SHKENCOR" ne Fakultetin e Mjekesise per vitin akademik 2017-2018

Vendim Nr.17 Date 28.09.2017 per ngritjen e komisionit te vleresimit te kandidateve aplikante ne programet e studimeve "MASTER PROFESIONAL" dhe "MASTER SHKENCOR" ne Fakultetin e Mjekesise per vitin akademik 2017-2018

Njoftim mbi pagesen e tarifes se Specializimeve  Publikuar 05/10/2017

Kriteret e aplikimit dhe perzgjedhjes per Master ne Shendet Publik  Publikuar 05/10/2017

Vendim Nr.1599/69 Prot. per rishperndarjen e kuotave nga trojet  Publikuar  05/10/2017

Vendimet e Bordit te Administrimit mbi miratimin e listes se studenteve qe perjashtohen nga tarifa vjetore e studimit dhe per vendosjen e afatit per pranimin e dokumentave per studentet e ciklit te dyte.   Publikuar 05/10/2017

Miratohen listat paraprake me renditjen e kandidateve per transferim studimi ne programet e studimit MSC ne Mjekesi te Pergjithshme dhe MSC ne Farmaci per vitin akademik 2017-2018  Publikuar 06/10/2017

Udhezimi i Rektorit Nr.1 date 18.10.2017 per " Regjistrimin e kandidateve ne kuotat  paplotesuara sipas programeve te studimit ne Universitetin e Mjekesise 2017-2018"    Publikuar 18/10/2017

Vendim Nr. 27 date 15.11.2017 i Bordit te Administrimit  Publikuar 01/12/2017

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit