Njoftim - Transferime 2018-2019

Duke ju referuar shkreses nr./1988/2 prot, date 13.09.2018 e Ministrit te Arsimit, Sportit dhe Rinise dhe shkreses me nr.1988/3, date 13.09.2018 se Rektoratit te UMT-se, njoftojme se procedurat e transferimeve ne baze te udhezimit nr. 18, date 21 .5.2018 "Per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pare te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte per vitin akademik 2018-2019", i ndryshuar, shtyhen me 5 dite.

Urdheri i Rektorit dhe Udhezimi i MAS

DEKANATI

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit