Konferenca e Parë e Mjekësisë Integrative

Fakulteti i Mjekesise, Tirane, ne bashkepunim me:

- Universitetin Alma Mater Europea, Maribor - Slloveni

- Universitetin e Prishtines, Kosove

- Institutin e Mjekesise Tradicionale, Alternative dhe Plotesuese, Tirane, dhe

- Planet of Health, Ljubjane - Slloveni

organizojne me date 4 Maj 2018, ora 08:30-14:00 ne sallen William A. Johnson, aktivitetin me titull:

"Konferenca e Parë e Mjekësisë Integrative"

Eventi u drejtohet te gjithe profesionisteve te shendetesise te interesuar drejt mjekesise integrative dhe plotesuese.

Ne proces akreditimi ne QKEV (4 kredite).

Regjistrimi dhe pjesemarrja jane pa pagese.

Gjuha zyrtare eshte gjuha angleze.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit