Perjashtim nga tarifat per vitin akademik

Perjashtimi nga Tarifa e Shkollimit  Publikuar 07.01.2016

Perjashtim nga Tarifa e Shkollimit   Publikuar 01.02.2017

Njoftim - Perjashtim nga tarifa e shkollimit   Publikuar 13.04.2017

Njoftim per studentet qe kane aplikuar per perjashtim nga tarifa  Publikuar 17.05.2017

Perjashtim nga tarifat per vitin akademik 2016-2017  Publikuar 15.09.2017

Njoftim per studentet te shpallur fitues per perjashtim nga tarifa e shkollimit  Publikuar 24.10.2017

Dokumentacioni shtese qe duhet te dorezojne studentet aplikante per perjashtimin nga tarifat per vitin akademik 2016-2017

Njoftim date 01/12/2017- Perjashtimi nga tarifa e shkollimit  Publikuar 01.12.2017

Njoftim date 18/12/2017 - Perjashtim nga Tarifat    Publikuar 18.12.2017

Vendim Qarkullues Nr.30 date 29.12.2017 per "Miratimin e listave te studenteve qe perjashtohen ose perfitojne reduktim te tarifes se shkollimit per vitin akademik 2016-2017,ne Fakultetin e Mjekesise, UMT.       Publikuar 04/01/2018

LISTA E STUDENTEVE

LISTA E STUDENTEVE

Vendim Qarkullues Nr.31 date 29.12.2017 per "Miratimin e dokumentacionit vertetues per statusin ligjor te studenteve te regjistruar ne programet e studimeve te ciklit te pare, te ciklit te dyte dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne UMT, qe aplikojne per perjashtim ose reduktim te tarifes se shkollimit, per vitin akademik 2017-2018.   Publikuar 04/01/2018

Studentet qe perfitojne perjashtim nga tarifa per vitin akademik 2017-2018

Studentet qe nuk perfitojne perjashtim nga tarifa per vitin akademik 2017-2018

Miratimi i studenteve qe perfitojne nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per vitin akademik 2016-2017