Publikohet lista e aplikanteve te regjistruar me statusin rom-egjiptian, te jetimit dhe me aftesi te kufizuar.

Publikohet lista e aplikanteve te regjistruar me statusin rom-egjiptian, te jetimit dhe me aftesi te kufizuar